Pojďte s námi posunout péči o dekubity a rány o kousek výš!

Od 1. ledna vstupují v účinnost nové dokumenty Prevence a ošetřování dekubitů a Prevence a ošetřování inkontinenční dermatitidy, jejich autorkami jsou Bc. Tetyana Sladovník a Kateřina Fábry ve spolupráci s týmem konzultantek na hojení ran. Mají jasný cíl: zavést účinnější systém prevence a péče o kůži a dekubity.  

„Tím, že jsme jedna z největších nemocnic velkého významu, koncentrují se u nás i nejzávažnější pacienti,“ uvádí Tetyana Sladovník. „Většinou se jedná o těžce nemocné pacienty, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči s důrazem na prevenci vzniku poškození kůže. U těchto rizikových pacientů na základě posouzení míry soběstačnosti, stavu výživy a přidružených onemocnění, sestra individuálně zhodnotí preventivní péči a využití profylaktických materiálů a u pacientů s již vzniklým poškozením zajistí vhodnou terapii. Cílem všech je snížit vysokou zátěž pro nemocné i ošetřující personál. V naší nemocni bychom rádi předešli vzniku dekubitů a pokusili se u již vzniklých eliminovat komplikace.”  

Co obsahují dokumenty a jak se s nimi seznamují sestry na klinikách? 
„Dokumenty obsahují několik částí: soubor preventivních postupů, volbu profylaktických materiálů a vysvětlují rozdíl mezi dekubitem a inkontinenční dermatitidou. Na podzim proběhlo školení pro staniční sestry z většiny klinik VFN a ty nyní své praktické zkušenosti předávají kolegům,“ vysvětluje Kateřina Fábry. 

Jak probíhala školení? 
„Workshopy byly interaktivní, sestry si mohly vyzkoušet aplikaci profylaktických materiálů na modelech. Součástí školení bylo rozpoznání inkontinenční dermatitidy od dekubitu. Oba ošetřovatelské problémy mají zcela odlišné řešení a pokud dojde k jeho záměně, efekt se naprosto mine účinkem a může dojít k výraznému poškození kůže,“ upozorňuje T. Sladovník. 

Zvládli jste proškolit všechny staniční sestry klinik?  
„V současné náročné situaci se nám nepodařilo proškolit všechny staniční sestry. Pro ně máme připravenou možnost individuálních konzultací a ihned po zlepšení epidemiologické situace navážeme na dosavadní školení. V případě potřeby mohou kontaktovat svou klinickou konzultantku hojení ran nebo mě,“ vypočítává možnosti T. Sladovník.  

Přibližte nám roli klinických konzultantek? 
„Na většině klinik máme konzultantku, specialistku na hojení ran. Tato sestra je specialistka v léčbě jakýchkoli ran,  neustále se v oboru vzdělává, sleduje novinky v materiálech a léčebných postupech, Moc si vážím spolupráce s nimi a věřím, že se nám společně podaří ošetřování ran ve VFN posunout o krok dál,“ říká Tetyana. 

Co vám přinese používaní profylaktického krytí:  

  • Zabráníte vzniku dekubitů. 
  • Oddálíte vznik nevyhnutelných dekubitu až o 7 dní.  
  • Ochráníte sakrum, kotníky a paty proti tlaku, střižním silám a tření. 
  • Materiály využijete jako sekundární krytí při léčbě dekubitu.  
  • Prevence je vždy levnější, než terapie. 
  • Snížíte časovou náročnost ošetřujícího personálu.  
  • Aplikace a reaplikace je vždy bezbolestná a šetrná. 

Více informací najdete zde: 

Kontakt na Tetyanu +420 602 275 407 

Kontakt Kateřina Fábry +420 606 093 582