České kardiologické dny: Nové léčebné postupy u srdečního selhání

Ve dnech 26. a 27. listopadu se konaly České kardiologické dny, po Výročním kongresu druhá největší kardiologická akce České kardiologické společnosti (ČKS). S ohledem na epidemiologickou situaci šlo opět o akci virtuální, vysílanou na dedikovaném kanálu ČKS a na YouTube. 

Konference se dominantně věnovala novým doporučením vydaným Evropskou kardiologickou společností. Doporučení pro diagnostiku a léčbu infarktů myokardu bez ST elevací mimo jiné představili doc. Tomáš Kovárník a prof. Aleš Linhart ze II. interní kliniky VFN a 1. LF UK. Doc. Vladimír Tuka z téhož pracoviště se věnoval novým doporučením pro sportovní kardiologii. Pozornost byla věnována i novým doporučením pro fibrilaci síní a vrozené srdeční vady v dospělosti. 

Nová léčebná strategie 
Zastoupení přednášejících z VFN a 1. LF doplnila v bloku, který byl věnován problematice echokardiografie u plicní hypertenze, sdělení prof. Tomáše Palečka a v symposiu kasuistik sdělení doc. Viléma Danziga. Problematice diabetické kardiomyopatie se věnoval prof. Linhart v sekci věnované diabetu a srdečnímu selhání. V něm byla rozebrána role nové indikace gliflozinů (SGLT2 inhibitorů). Ty byly původně vyvíjeny jako perorální antidiabetika, avšak u nemocných se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí prokázaly dvě nedávné studie (DAPA-HF s dapagliflozinem a EMPEROR Reduced s empagliflozinem) benefit nejen u nemocných s diabetem, ale i bez něj. V léčbě srdečního selhání se tak objevuje nová léčebná strategie, která byla pro dapagliflozin již schválena i Evropskou lékovou agenturou, indikace pro empagliflozin je všeobecně očekávána v průběhu příštího roku. 

Připravuje se restart kurzů srdečního selhání  
Léčba srdečního selhání je nyní v popředí zájmu nejen České kardiologické společnosti, ale i Komplexního kardiovaskulárního centra VFN. V naší nemocnici funguje již přes rok dedikované ambulantní Centrum pro srdeční selhání vedené prof. Janem Bělohlávkem v prostorách Fakultní polikliniky, které poskytuje komplexní péči o nemocné s těžkými formami tohoto onemocnění. Prevalence srdečního selhání v České republice obecně každoročně stoupá a potřeba takových specializovaných center bude narůstat. Díky získané zkušenosti organizuje proto kardiocentrum VFN již několik let kurzy srdečního selhání, kterými prošlo již více než 250 zájemců o tuto problematiku. Restart kurzů bohužel závisí na epidemiologické situaci, plánován je však již nyní na první polovinu roku 2021.