Představujeme: Odbor vnitřního auditu a kontroly VFN

Interní audity prováděné podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, například audity zaměřené na skladové hospodářství, evidenci majetku, zdravotnickou techniku nebo nákupy – takový je jen částečný výčet agendy Odboru vnitřního auditu a kontroly (OVAK). Podle vedoucí Ing. Šárky Novákové pracují v jejím odboru jen lidé, které práce s čísly opravdu baví.

Stejně jako každá státní příspěvková organizace musí mít i VFN vlastní Odbor vnitřního auditu a kontroly. Jeho agenda zahrnuje mimo jiné audity zaměřené na skladové hospodářství, evidenci majetku, stravování, autodopravu, odpadové hospodářství, klíčové hospodářství, zdravotnickou techniku, vzdělávání, nákupy, smlouvy nebo zadávání veřejných zakázek. „Pro lepší představu, co je vlastně náplní naší práce, vybírám nedávný interní audit s pracovním názvem „Ohlédnutí za COVIDEM“. V jeho rámci naši auditoři analyzovali nákupy vybraného materiálu souvisejícího s pandemií, a sice SZM, LABO a MTZ,“ vysvětluje vedoucí odboru OVAK a doplňuje: „Ve finančním vyjádření šlo o více než 140 milionů korun.“

Zprávy z interních auditů OVAK jsou důvěrné, interní a určené výhradně vedení VFN
Zprávy z auditů OVAK poskytují vedení nemocnice nezávislou a objektivní zpětnou vazbu o dodržování právních a vnitřních předpisů v auditovaných oblastech. Součástí auditních zpráv jsou doporučení k odstranění systémových nedostatků, optimalizaci procesů, řízení rizik a zkvalitňování vnitřního kontrolního systému VFN, který je základní podmínkou řádného hospodaření s veřejnými prostředky. Metody a postupy interních auditů OVAK vychází ze zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky. „Není ale audit jako audit. Občas si náš odbor pletou s odborem kvality, který se zaměřuje na dodržování standardů kvality a udržení akreditace. Kromě slova „audit“ ale spolu nemáme nic společného,“ upozorňuje vedoucí odboru.

Když interní auditoři zjistí, že někdo nedodržuje stanovený interní postup, zvažují proč
V některém případě k tomu totiž může být i racionální důvod a na místě je pak doporučení k úpravě interního postupu. „Takový úhel pohledu nás auditory učí nedělat zbrklé závěry, hodně přemýšlet, vzájemně si naslouchat a vážit si práce ostatních,“ popisuje vedoucí OVAK s tím, že bez spolupráce s ostatními zaměstnanci VFN by to samozřejmě nešlo. Všichni zaměstnanci VFN mají povinnost umožnit interním auditorům vstup do vyžádaných prostor, předložit veškerou požadovanou dokumentaci. Měli by jim také podat úplné a pravdivé informace a v požadovaném rozsahu spolupracovat, což vychází z platné legislativy i vnitřních norem VFN.

Tým OVAK: zleva Ing. Štěpán Omelka, Ing. Šárka Nováková, MBA, Ing. Petra Pražáková a Bc. Alexandr Tomčík

„Naší prací předcházíme finančním sankcím i nežádoucí medializaci,“ zdůrazňuje Šárka Nováková
Ředitel VFN v návaznosti na nedostatky zjištěné při interních auditech OVAK ukládá příslušným členům vedení konkrétní termínované úkoly. Když tyto úkoly splní, rozhodně stejné nedostatky už nenajde externí kontrola. „I proto auditoři OVAK považují svoji práci za smysluplnou a jsou právem hrdí, když výsledky auditů ředitel a vedení nemocnice využívá a zohledňuje při prosazování změn uvnitř nemocnice nebo prezentování VFN v médiích,“ doplňuje vedoucí odboru. Auditoři OVAK jsou členy profesní organizace Český institut interních auditorů (ČIIA), kde průběžně prohlubují svoji odbornost. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se také aktivně spolupodíleli na vzniku metodiky pro interní auditory ve zdravotnictví.