Docent MUDr. Jiří Neuwith, CSc.: významný internista a geriatr

Po dlouhé nemoci zemřel 10. února 2022 ve věku nedožitých 90 let významný klinik, internista a geriatr, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.

Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství UK nastoupil na umístěnku na interní oddělení nemocnice Broumov, ale již po třech letech v roce 1960 se stal Jiří Neuwirth sekundárním lékařem na III. interní klinice vedené profesorem Josefem Charvátem. Kromě klinické práce se začal věnovat vědecké práci v oblasti hematologie a endokrinologie.

V 70. letech 20. století rozvinul MUDr. Neuwirth nové cytogenetické metody a společně s endokrinologem prof. Stárkou a psychiatrem a sexuologem prof. Rabochem vyšetřili a diagnostikovali jeden z tehdy největších souborů mužů s Klinefelterovým syndromem (karyotyp XXY) a v dalších letech rozvinuli i cytogenetiku hematologických maligních onemocnění. Doc. Neuwirth jako první v ČR publikoval práce využívající cytogenetické analýzy a stanovení Philadelphia chromozómu pro diagnózu chronické myeloidní leukemie.

V roce 1983 byl jmenován docentem v oboru vnitřních nemocí. Klinickou činnost v této dekádě zaměřil na rozvoj lékařské propedeutiky (původně byl obor nazýván Základy zdravotnické péče) a zasadil se o jeho výuku na 1. LF, postupně i na všech lékařských fakultách. Začal se intenzivněji věnovat také výuce sester a ošetřovatelství. Od roku 1984, kdy se stal vedoucím oddělení Péče o nemocné III. interní kliniky (současný Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK), spolupracoval doc. Neuwirth s prof. Pacovským a doc. Staňkovou na vytvoření a prosazení koncepce vysokoškolského studia sester.

Jako vysokoškolský pedagog za dobu svého působení na 1. lékařské fakultě UK a od roku 1998 i na zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích vychoval několik generací lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Za svou práci a přínos pro obor ošetřovatelství byl již v roce 1975 oceněn cenou České společnosti sester.

Těžištěm práce docenta Neuwirtha byla téměř padesát let klinická práce ve Všeobecné fakultní nemocnici na 3. interní klinice a následně na geriatrické klinice. Od konce 80. let se již plně věnoval oboru geriatrie. V letech 1991‒2001 působil jako primář interního a geriatrického oddělení, později samostatného Geriatrického oddělení VFN. Mezi lety 2001‒2005 byl prvním přednostou nově ustavené Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK. S profesorkou Topinkovou prosadili pregraduální výuku gerontologie a geriatrie na 1. LF UK. V 90. letech 20. století rozvinul model diferencované péče ve formě „ošetřovatelského lůžka“ jako nového typu následné lůžkové péče, který se stal součástí současné lůžkové péče.

Doc. Neuwirth prosazoval provádění komplexního geriatrického vyšetření, rozvíjel klinický výzkum v oblasti geriatrických syndromů (inkontinence, imobilizační syndrom, dekubity atd.). Doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., je autorem a spoluautorem více než 150 časopiseckých prací, monografií a učebnic v oblasti klinické medicíny, geriatrie a ošetřovatelství. Jeho žáci a kolegové na něj budou vzpomínat nejen jako na vynikajícího klinika s lékařskou intuicí, vědeckého pracovníka, ale i jako na oblíbeného pedagoga, který vychoval několik generací lékařů internistů a geriatrů.