Vznikla úplně první Klinika paliativní medicíny v ČR, společné pracoviště VFN a 1.lf UK

Od 1. ledna 2021 Centrum podpůrné a paliativní péče, které v naší nemocnici před 6 lety založila a vybudovala MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. společně s MUDr. Ondřejem Kopeckým, získalo statut samostatné kliniky. V čem se promění práce týmu, jaké bude mít možnosti a jak bude spolupracovat s jednotlivými klinikami VFN, jsme se ptali její přednostky. 

„Vzorem nám byla Paliativní klinika v Mnichově a další světová pracoviště ve Francii nebo v USA, kde podobné samostatné kliniky existují a kde jsme byli na stážích. Tím, že jsme se stali klinikou, jsme společným pracovištěm VFN a 1. LF UK. Naše práce se tak významně rozšiřuje o vědeckou a výukovou činnost,“ vysvětluje MUDr. Rusinová. „Dostáváme se do standardního uspořádání tak, jak samostatné obory v medicíně fungují. Kromě výuky mediků – právě připravujeme kurikulum, aby od příštího akademického roku mohli již studenti prvního ročníku medicíny náš obor studovat nejen jako nepovinný předmět – se budeme moci mnohem lépe věnovat výzkumným projektům a svou klinickou aktivitu rozšíříme i v nemocnici a nabídneme ji pacientům všech klinik VFN.“ 

Jaké služby přesně specialisté kliniky poskytují? 

„Poskytujme specializovanou paliativní péči pacientům, kteří onemocněli závažnou nemocí, a kromě léčby samotné mají ještě řadu dalších potřeb. Vedle komunikace závažné zprávy a vedení obtížné komunikace v řadě složitých situací nabízíme pomoc s řešením etických dilemat, pomáháme s rozhodováním o přiměřenosti a cíli péče, podílíme na psychosociální podpoře a managementu refrakterních symptomů, poskytujeme spirituální podporu. Tuto péči nabízíme na všech klinikách. Od začátku spolupracujeme s klinikou anesteziologie a resuscitace, všemi čtyřmi interními klinikami, s onkologií a také významně s chirurgickými obory. Velmi výstižně roli paliativní medicíny vyjádřil děkan 1.LF UK, prof. Vokurka: “Podpůrná a paliativní medicína je jeden z prvků, který zcela nevyhnutelně musí doprovázet mimořádné výkony medicíny v oblasti terapie.” 

Jak nově zřízená klinika funguje a v jaké personálním obsazení? 

„Naše práce v současné době probíhá ve dvou oblastech: v ambulantní péči – ta slouží primárně pro pacienty, kteří jsou léčeni nebo dispenzarizováni ve VFN, a dále poskytujeme konziliární péči pacientům hospitalizovaným na klinikách VFN.  
Jednotka paliativní péče s vlastními lůžky je směrem, kterým se chceme ubírat a je, věřím, otázkou krátké doby, kdy vznikne. Nyní jsme tým, který dochází za svými pacienty. Někdy se nám stává, že přes webové stránky www.paliace.cz nebo facebook (@nemocniční paliativní péče) se na nás obracejí i nemocní, kteří se potýkají se závažnou nemocí a v zařízeních, kde o ně pečují, není zatím dostupná potřebná podpůrná a paliativní péče. Naše kapacity jsou v současné době ale primárně určené pacientům VFN a počet našich vyšetření a intervencí  se každoročně zvyšují.  
Nyní máme kapacitu mít v péči kolem 30 pacientů najednou, denně proběhne kolem 10 až 12 intervencí některého člena našeho týmu. Součástí stálého týmu naší kliniky je primář MUDr. Ondřej Kopecký, hematolog MUDr. Michal Kouba z ÚHKT, který s námi pracuje jednou týdně, praktická lékařka MUDr. Denisa Mlčochová, pneumoložka MUDr. Milada Pospíšilová, anesteziolog a intenzivista MUDr. Daniel Suk z KARIM, klinická psycholožka PhDr. Zuzana Čepelíková a psycholožka Mgr. Markéta Červenková, dvě stálé sestry – Bc. Zuzana Kadlecová a Mgr. Kateřina Janoušková. Kaplankou týmu je Mgr. Anna Šourková a sociální práci má na starosti Monika Matějková. Administrativně a projektově tým zajišťuje Radka Pertlová. Intenzivně spolupracujeme s MUDr. Barborou Szonowskou z Interního oddělení Strahov.  
Velmi nás těší, že se na nás obrací řada kolegů (lékařů nebo sester) se zájmem naučit se více v paliativní medicíně a komunikaci, nebo se přímo chtějí věnovat práci v týmu. To mimochodem funguje skvěle v zahraničí: zkušení lékaři nebo sestry se částí svého profesního úvazku (půldnem nebo jedním dnem v týdnu) věnují paliativní a podpůrné medicíně.“  

Plány a vize do nejbližších měsíců? Kurikulum, kurzy, kongres i odborný časopis 

„Byla bych ráda, aby bylo brzy hotové kurikulum a studenti 1. ročníku se už v novém akademickém roce začali učit principy komunikace, profesionalitě v medicíně a základům paliativní péče.  Už nyní v letním semestru pokračuje volitelný předmět Paliativní medicína, který je otevřený všem zájemcům, vedle studentů i kolegům zdravotníkům.  
V letošním dubnu bychom rádi uspořádali 3. ročník celostátního kongresu s mezinárodní účastí Kazuistiky v paliativní medicíně. Vloni nám v něm zabránil bezprostřední začátek lockdownu, letos bude virtuální a chce ukázat prakticky, co znamená paliativní medicína v jednotlivých oborech. Jakmile to situace umožní, budeme pokračovat v kurzech komunikace – na každém kurzu rádi přivítáme 2–3 zaměstnance nemocnice, pokud budou mít zájem. Chtěla bych prohloubit stávající spolupráci na klinikách a rozšířit ji i tam, kde zatím nejsme běžně přítomni. 
Vydali jsme nulté číslo vlastního odborného časopisu Paliativní medicína. Vedu ho jako vedoucí redakční rady, je skvělé, že nový obor bude mít svůj recenzovaný odborný profesní časopis.“  

Podporu nabízíme všem, kdo ji potřebují 

„Klinika paliativní medicíny se aktuálně věnuje pacientům s covid-19, pacientům v těžkém stavu, umírajícím a jejich počty se stále zvyšují. Chtěla bych touto cestou nabídnout nejen podporu pacientům a jejich blízkým, ale i zaměstnancům, pro něž je zátěž při péči také extrémní. Máme rovněž připraveno několik výzkumných projektů souvisejících s probíhající pandemií covid-19. Byla bych ráda, kdyby se podařilo současnou náročnou situaci nejen zvládnout, ale najít v ní i nové možnosti, jak se posílit, vyzrát, neodnést si posttraumatickou zátěž, ale naopak růst. Z těžké situace vyjít jako lidé silnější, moudřejší a zralejší.“  

Potřebujete objednat konzilium? Volejte v pracovní dny 601102816 (zkrácená volba *20356) nebo pište na paliativni.pece@vfn.cz. Sledujte aktuality na našich webových stránkách www.paliace.cz a na našem FB Nemocniční paliativní péče.