Pro PragueONCO 2021 byla pandemie výzvou, kterou jsme zvládli

„Na druhou polovinu ledna jsme již po dvanácté připravili konferenci PragueOnco. Přestože jsme ještě na podzim doufali, že to bude první česká odborná konference, kde se zase všichni sejdeme osobně, nakonec nezbylo nic jiného než tento ročník zvládnout online,“ hodnotí průběh akce prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.  

Moc nás to mrzelo, protože program byl opravdu excelentní. Na konferenci přednášel profesor Thomas Cech z Howard Hughes Institute v Coloradu, který je nositelem Nobelovy ceny za chemii z roku 1989 za objev katalytické aktivity RNA. Jeho celoživotním výzkumným tématem jsou telomery a jejich úloha v procesu stárnutí a kancerogeneze. Dalším významným hostem byla současná předsedkyně ESMO  profesorka Solange Peters, jejíž přednáška se věnovala imunoterapii karcinomu plic. Léčba imunoterapií totiž zcela proměnila prognózu těchto pacientů. Rádi jsme přivítali i profesora Pacáka, který pracuje v současné době v NCI v Bethesdě a věnuje se zhoubným nádorům endokrinních žláz. Z Bethesdy k nám promluvil také profesor Trinchieri na téma zhoubný nádor a mikrobiom, v sekci konference pořádané společně s Českou mikrobiomovou společností. Z nemocnice sv. Bartoloměje v Londýně přednesl přednášku o léčbě metastatického karcinomu ledviny profesor Thomas Powles, imunoterapii v onkologické léčbě se pak věnoval profesor Zielinski z vídeňské univerzity.  

Čeští odborníci jsou vždy rovnocennými partnery 
PragueOnco letos navázalo úzkou spolupráci s European School of Oncology, která je významnou platformou pro edukaci evropských onkologů. Její zástupce pro země střední a východní Evropy, Profesor Eniu vystoupil v prsní sekci. Pro příští ročníky plánujeme do programu kolokvia zařazení ESO kurzů. Významným zahraničním hostům směle sekundovali i naši čeští odborníci, především profesor Smetana z našeho Anatomického ústavu s výsledky svého unikátního výzkumu věnovaného sekvenování jednotlivých nádorových buněk melanoblastomu. Profesorka Vašáková promluvila o organizaci připravovaného plicního screeningu.  

Široký záběr témat a nejrůznější odbornosti mluvčích 
Multidisciplinarita konference se neprojevuje jen v různých odbornostech našich řečníků, ale i ve složení organizačního týmu, který je rozkročen přes všechny tři pražské lékařské fakulty a řadu pražských nemocnic, i když velká část působí ve VFN. Například program sekce základního výzkumu každoročně excelentně připraví prof. Eckschlager a prof. Špíšek z Motola, sekci originálních českých klinických prací zase docent Büchler z Thomayerovy nemocnice. K letošní tiskové konferenci jsme přizvali profesora Marka Svobodu, ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně s velmi komplexní a srozumitelnou  informací o problematice zhoubných nádorů a očkování proti COVID-19. Volba obsahu jednotlivých sekcí kopíruje snahu věnovat se novinkám a pokrokům v onkologii. Proto jsme diskutovali problém imunoterapie napříč onkologickými diagnózami, precizní medicíny a genomového vyšetřování zhoubných nádorů, mikrobiomu i novinek v cílené léčbě.  

Zapojily se i významní partneři lékařů: zdravotní sestry 
Naši konferenci doprovází tradičně také pacientská sekce, paliativní seminář a sekce věnovaná sestrám. Onkologové si dobře uvědomují, jak významnou roli v onkologické péči hrají zdravotní sestry. Uvítali bychom, pokud by se jejich kompetence mohly zvýšit, což by jejich práci zatraktivnilo a nám onkologům velmi pomohlo. Online formát kongresu ukázal, jak jsou sestry vytížené, protože živé vysílání jich mohlo sledovat jen pět, ale do druhého dne si přednášky ze záznamu pustilo dalších 90. Sestřičky se mohly na program podívat až doma, a přesto, že toho jistě měly za celý den v práci dost, to udělaly. To je pro organizátorku programu, paní doktorku Škochovou, to nejlepší vysvědčení.  

V době pandemie jsme na pacienty a péči o ně nerezignovali. Naopak 
Nouzové podoby naší tradiční konference jsme se obávali, nicméně zájem o ni nás příjemně potěšil. Snažit se zachovat vysokou úroveň vzdělávání i v době pandemie má nesporný význam. Vzájemně jsme se ujistili, že ani v téhle složité době všichni napříč obory, které řeší zhoubné nádory nerezignujeme, pečujeme o své pacienty a chceme se dozvědět, jak to dělat ještě líp. Česká onkologie žije i v době pandemie a nebojí se překonávat její překážky. Věříme, že za rok si už všechno, co jsme letos nemohli, řekneme osobně na PragueOnco 2022. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří s přípravou a programem konference pomáhali i agentuře Wemakemedia za skvělé technické zvládnutí celého kongresu. 

Petra Tesařová