Známe vítěze ceny VFN pro mladé vědce!

Výjimečné schopnosti, tvůrčí myšlení, vědecká a publikační činnost, dosažené tituly. Takové byly některé z požadovaných předpokladů pro získání ceny VFN pro vědce do 35 let věku.

O tom, že má naše nemocnice spousty talentovaných a šikovných mladých zdravotníků, kteří vynikají ve svém oboru, svědčí už počet nominací: celkem 14! Na základě doporučení hodnotící komise pod vedením prof. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc., na návrh přednostů klinik či ústavů VFN a primářů samostatných oddělení VFN vybral ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, 5 vítězů.

Všech jsme se zeptali na tři otázky:

Jaké oblasti výzkumu se věnujete a proč?
Jak vnímáte ocenění své práce?
Čemu se chcete věnovat dál a jak využijete finanční odměnu?

První místo: MUDr. Michaela Bártů, Ph.D., Ústav patologie VFN a 1. LF UK

 1. Jsem patolog, takže mojí výzkumnou oblastí je zejména nádorová problematika. Onkologická onemocnění představují hlavní část rutinní práce patologa, takže to je něco, k čemu máme z definice velmi blízko. V rámci naší skupiny se zabýváme poměrně širokým spektrem analýz zejména solidních nádorů, kdy je cílem naší práce komplexní charakteristika vybraných nádorů na imunohistochemické i molekulární úrovni. V rámci toho stojí na prvním místě především identifikace nových diagnostických markerů (zejména pro nádory, kdy může být diferenciální diagnostika objektivně obtížná a kde má nesprávná diagnóza zásadní vliv na další management pacientů) a prognostických markerů. S tím, jak se v onkologii posunují dopředu terapeutické možnosti a roste využívání cílené léčby a imunoterapie, nabývá na významu také problematika prediktivních markerů, které nám pomáhají předpovědět, jakým způsobem daný nádor zareaguje na určitou léčbu, a stanovit, zda by pacient byl pro tuto léčbu vhodným kandidátem. Vzhledem k tomu, že jádro našeho týmu tvoří dva z předních českých gynekopatologů, se zaměřujeme zejména na nádory ženského genitálu, ale „nepohrdneme“ ani nádory gastrointestinálního traktu, prostaty, ledvin, či melanomy – patologie je v tomto velmi vděčný obor, protože pracujeme s opravdu širokou škálou nádorových onemocnění.
 2. Za ocenění jsem samozřejmě velmi vděčná a upřímně, opravdu jsem jej nečekala, protože se pořád považuji na první místě spíše za „rutinního“ lékaře než za vědce. V tomto ohledu člověka velmi potěší, že čas a úsilí věnované nad rámec běžné práce je také nad rámec oceněno. Samozřejmě je to také další motivace do budoucna. Nicméně bych ráda poukázala na to, že ocenění také vnímám jako ocenění celého našeho týmu, protože všechna naše práce vzniká jako skupinová spolupráce – nedocenitelnou roli v tomto ohledu hraje především prostředí a podmínky, které mám na pracovišti ideální; vedení a motivace zejména ze strany prof. Dundra a doc. Němejcové; a klíčová spolupráce s kolegy z naší laboratoře molekulární patologie. 
 3. Do budoucna bych ráda pokračovala v práci, která k ocenění vedla – na našem pracovišti máme v současnosti 3 velké grantové projekty, všechny zaměřené na oblast gynekopatologie, kdy máme možnost spolupracovat s celou řadou zahraničních kolegů v rámci evropských pracovišť patologie. Díky tomu získáváme soubory nádorů, které jsou unikátní svým rozsahem, a celkově se tak pro mě jedná o výjimečnou možnost se na těchto projektech podílet. Velmi aktuální záležitostí je pro mě také blížící se atestace a (o něco příjemnější) plán na vedení a spolupráci s vlastním postgraduálním studentem. Co se týče finanční odměny, tak já jsem ve financích velmi konzervativní – plánuji odměnu rozdělit. Část půjde do investic, část jsme již teď věnovali na podporu charitativních projektů spojených se situací na Ukrajině, a část zůstane „pro radost“. Protože jsem ve volném čase vášnivý zahrádkář a za květiny utrácím více než za jídlo, pořídím si na zahradu další keře, několik menších stromečků a další trvalky do okrasných záhonů.

Druhé místo: MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D., 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

 1. Věnuji se dvěma hlavním oblastem. Na 3. interní klinice zejména hemodynamickým a kardiovaskulárním změnám u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. U této populace se na rozvoji kardiovaskulárních onemocnění podílejí specifické vlivy, jako je opakované převodnění, vysoký průtok dialyzačním zkratem nebo metabolické změny. Věřím, že náš výzkum může pomoci tyto specifické změny lépe pochopit, a tím i zlepšit péči o kardionefrologické pacienty. V laboratoři Fyziologického ústavu se věnuji zejména problematice srdečního selhání a oběhových zástav na velkých zvířecích modelech.
 2. Velmi si cením toho, že i v záplavě mnoha jiných problémů a starostí si pan ředitel a vedení nemocnice našli čas a prostor na to, aby se zajímali o vědeckou práci mladých sekundářů. Za to jim patří velký dík. Vnímám to jako ocenění nejen za samotné publikační výstupy, ale za všechen čas a energii, kterou jsme s ostatními oceněnými do výzkumu investovali. 
 3. Mám v plánu pokračovat se svými výzkumnými tématy. Máme s oběma vědeckými týmy rozběhnutých několik projektů a grantů, které potřebují dokončit. A taky spoustu nápadů, které jsme ještě nestihli zrealizovat. S odměnou si nejspíš udělám radost a výjimečně vyrazím na některý evropský kongres jako pasivní účastník.

Třetí místo: MUDr. Matúš Nižnanský, 2. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

 1. Můj výzkum v rámci doktorského studia byl zaměřen na prognostické faktory chirurgické léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze. Cílem bylo najít nástroje k predikci úspěšnosti této léčby na základě neinvazivních zobrazovacích metod – tedy vytipovat, kterým pacientům naše operace pomůže a kterým naopak ne, případně u kterých bude nezbytná další léčba časně po operaci. Motivace k výzkumu byla jednoduchá – program chirurgické léčby plicní hypertenze ve VFN pod vedením prof. Lindnera z II. chirurgické kliniky a prof. Jansy z II. interní kliniky je naprosto unikátní, jelikož jsme jediným centrem v ČR, které tuto péči poskytuje a staráme se také o pacienty ze Slovenska a Rumunska, kde tato léčba není dostupná. Endarterektomie plicnice, což je název operace, kterou naši pacienti potřebují, je náročný a rizikový výkon (pro představu – operace probíhá v kompletní zástavě oběhu po zchlazení pacienta na 18 °C). Je tedy zcela zásadní přispívat ke zvýšení bezpečnosti a efektivity této léčby.  
 2. Ocenění přijímám s velkou pokorou. Je to samozřejmě příjemné a trochu překvapivé, dostat se jako chirurg mezi oceněné za vědeckou práci. Přeci jen, kvůli hodinám stráveným na operačním sále zůstává jen málo času a prostoru na další vědeckou činnost. Ocenění vnímám jako vyjádření podpory ze strany vedení nemocnice i jako motivaci k další práci. Největší radost z toho ale samozřejmě mají moji rodiče a prarodiče, kteří každou takovou věc intenzivně prožívají. 
 3. V oblasti výzkumu bych rád i nadále pokračoval v oblasti chirurgické léčby plicní hypertenze. Mým dalším zájmem je péče o pacienty s ischemickou chorobou srdeční. Díky grantu přidělenému ve vnitřní grantové soutěži zahájíme letos na naší klinice studii zaměřenou na ultrazvukové měření průtoku v bypassech našitých na věnčité tepny. Projekt bude mít krom klinické části i část experimentální, kterou budeme realizovat na zvířecím modelu ve spolupráci s Fyziologickým ústavem 1. LF UK. Co se týče finanční odměny ‒ část poputuje na podporu Ukrajiny. Druhá část na plnění mých snů, jen ještě nevím, jestli si udělám radost vylepšením svého silničního kola, nebo vestavbou do obytné dodávky, která naší rodině poskytuje spoustu skvělých společných zážitků.  

Dvě mimořádná ocenění

MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK

 1. Věnuji se zejména materiálovému výzkumu ve stomatologii, konkrétně adhezivním systémům a kompozitním materiálům. Na této problematice se mi líbí, že má přesah do chemie, ale zároveň blízko ke klinickému využití.
 2. Ocenění v takové konkurenci si velmi vážím, zvlášť vzhledem k tomu, že stomatologie mnohdy stojí trochu stranou. Je pro mě i motivací do další práce.
 3. Kromě materiálového výzkumu bych se dál rád věnoval využití umělé inteligence a digitálních technologií ve stomatologii. Jak využiji finanční odměnu, ještě přesně nevím, ale určitě bych rád nějak odměnil svou ženu za to, že mě podporovala po celou dobu studia v Japonsku i nyní po návratu.

Ing. Jaroslav Červenák, Ph.D., Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK

 1. Zaoberám sa možnosťami prípravy rádionuklidov na cyklotróne s potenciálnym využitím v nukleárnej medicíne. Tejto téme som sa začal venovať v rámci doktorského štúdia, pretože príprava rádionuklidov je, podľa mňa, alfou a omegou nukleárnej medicíny.
 2. Toto ocenenie je pre mňa znamením, že môj výskum a jeho výstupy sú zaujímavé aj pre vedeckú komunitu mimo môj hlavný obor výskumu.
 3. Aj naďalej by som sa chcel venovať príprave rádionuklidov na cyklotróne, optimalizácii ich prípravy, resp. vývoju rádiofarmák značených novými perspektívnymi rádionuklidmi. Finančnú odmenu využijem pravdepodobne na cestovné náklady spojené s niektorou z konferencií o rádiofarmakách alebo o príprave rádionuklidov.