Akreditace je naše vizitka

V únoru proběhlo již třetí externí hodnocení kvality, takzvaná akreditace naší nemocnice. Stejně jako v letech 2014 a 2017 jsme uspěli se ctí. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze obhájila svůj kredit špičkového pracoviště, které poskytuje vysoce profesionální zdravotní služby.

„Očekávání i nároky se neustále zvyšují, posuny nemocnice musí být jasně zřetelné. Přestože posuzování všech standardů probíhalo v příjemné atmosféře, bylo naprosto objektivní a nebralo ohled na náročnou covidovou dobu. Připomínky a nálezy byly, ale závěry vyslovené auditory odpovídají realitě,“ komentuje průběh akreditací Mgr. Lucie Mlatečková, vedoucí Odboru kvality VFN.
„Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je dobrovolný proces, jak vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Přímo řízené organizace MZ ČR mají za povinnost provádět nejen interní hodnocení systému kvality poskytovaných služeb, ale také externí. Certifikát o akreditaci je platný na dobu tří let. Nám vypršela jeho platnost minulý rok v červnu, kdy kvůli pandemii Covid-19 byla akreditace postupně dvakrát odložena až na termín letošního února.“

Jaké bylo složení akreditační komise a co se kontroluje?
Dodavatel externího hodnocení byl vybrán na základě veřejné zakázky. Akreditační komise se skládala z 5 členů: dvou lékařů, kteří kontrolovali poskytovanou zdravotní péči, včetně vedení zdravotnické dokumentace jak v chirurgických, tak v neoperačních oborech, dvou nelékařských zdravotnických pracovníků (sester), kteří sledovali a hodnotili ošetřovatelskou péči, nutriční péči, péči poskytovanou fyzioterapeuty, a technika, jenž posuzoval a hodnotil naplňování právních předpisů např. v oblasti BOZP a PO, krizové připravenosti, nakládání se zdravotnickými prostředky a supportní úseky (Technicko-provozní úsek, Úsek informatiky a digitální transformace, Úsek lidských zdrojů), které podporují práci zdravotnických pracovníků při péči o pacienty. Akreditační standardy vycházejí z právního rámce ČR, mají 13 kapitol a několik podkapitol. Musíme je naplnit všechny a týkají se nejen zdravotnické části, ale i nezdravotnických podpůrných procesů v provozech nemocnice. V rámci jednotlivých akreditačních standardů se prověřovala nastavená pravidla a procesy a jejich fungování a dodržování ze strany zaměstnanců VFN.

A ohlasy auditorů?
Auditoři byli velmi nadšení vybudováním systému poskytování paliativní péče v nemocnici. Od ledna máme jako první nemocnice v ČR ve VFN zřízenou Kliniku paliativní medicíny.  Chválili a obdivovali jednotlivé kliniky, to, jak se posunula úroveň vedení zdravotnické dokumentace, a to jak na straně lékařů, tak nelékařů. Auditorům se líbila přepracovaná, renovovaná a zjednodušená ošetřovatelská dokumentace, včetně grafického zpracování. Vyzdvihli mezioborovou spolupráci mezi klinikami. Ocenili i spolupráci jednotlivých pracovišť se členy komise. Příjemná atmosféra totiž vládla i při samotné kontrole. Zaměstnanci prezentovali svá pracoviště, protože každé je jedinečné svým zaměřením a oni jsou na ně patřičně hrdí. To bylo znát na každém kroku.

Čeho si na zaměstnancích ceníte?
I když jsme akreditovali ve velmi náročné době a zaměstnanci neměli příliš času a možností se na akreditaci připravit, musím říct, že na mnoha pracovištích se vliv současné nesnadné doby způsobené probíhající pandemií vůbec neprojevil. Každé z klinických pracovišť má svůj kredit a auditoři jejich práci obdivovali. Sami pocházejí z praxe, z nemocnic napříč republikou a opakovaně jsme slyšeli: „To bychom chtěli u nás mít také. To vám závidíme.“

Je něco, co je potřeba změnit?
Přestože jsou výsledky velmi pozitivní, v jedné z oblastí nemocnice nesplnila jeden z dílčích akreditačních standardů vůbec, další s velmi nízkým bodovým hodnocením. To však nebrání v tom, aby jí byl titul „akreditována“ udělen. Nicméně spolu se zprávou z akreditačního šetření jsme obdrželi i stanovená nápravná opatření v počtu 11, a ta musíme v předepsaných termínech realizovat a externí autoritě doložit jejich splnění. V opačném případě hrozí odebrání certifikátu o akreditaci.
K výše uvedenému budu potřebovat spolupráci jednotlivých úseků, garantů, zdravotnických a nezdravotnických pracovišť tak, abychom stanovené podmínky naplnili a obhájili titul akreditované nemocnice. Časový harmonogram pro jednotlivá nápravná opatření je stanoven v průběhu celého roku 2021. Věřím, že bez obtíží vše zvládneme.