V hodnocení vědy je 1. LF nejlepší lékařskou fakultou z celé UK

1. lékařská fakulta v nedávné době prošla spolu se všemi ostatními fakultami Univerzity Karlovy vnitřním univerzitním hodnocení podle metodiky M17+. 1. LF UK byla ohodnocena známkou B+, čímž se zařadila mezi pět nejlepších fakult a zároveň se stala nejlépe hodnocenou lékařskou fakultou Karlovy univerzity

Hodnocení svou strukturou kopírovalo modul M3 z národního hodnocení podle metodiky M17+ (tj. vládou ustanovené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací).

V rámci vnitřního hodnocení jednotlivých fakult UK bylo možno získat klasifikaci v rozmezí A, B, B+, C, C+, D, D+, přičemž výsledná hodnota podle těchto „známek“ dopadá na institucionální financování fakult. Mezi pěti nejlépe hodnocenými fakultami známkou B+ byla i 1. LF, čímž se stala zároveň nejlépe hodnocenou lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, protože žádná jiná takto vysoké hodnocení nezískala.

Zdroj: 1. LF UK

Jednou z nejsilnějších oblastí 1. LF je kardiovaskulární výzkum

Ze závěrů mezinárodní rady odborníků navíc vyplývá, že ve srovnání v rámci UK i České republiky je 1. LF lídrem v mnoha oblastech výzkumu. Jednou z nejsilnějších oblastí je kardiovaskulární výzkum, o čemž svědčí například vysoký fakultní H-index. Z celkového počtu článků, které vznikly na UK k tématu kardiologie a kardiochirurgie a nacházejí se v prvním decilu podle Web of Science, jich 43 % pochází z 1. LF. Další silnou vědeckou stránkou 1. LF je oblast klinické neurologie, kde je nejproduktivnější fakultou v oblasti výzkumu na UK a Neurologická klinika patří mezi přední pracoviště svého druhu v ČR. Fakulta je také velmi produktivní v endokrinologii a metabolismu, nefrologii (mezi 10 % nejlepších článků z UK je 14 z celkových 18 z 1. LF), všeobecné chirurgii (55 % výstupů UK v prvním decilu a prvním kvartilu produkuje na 1. LF), toxikologii a také psychiatrii. 1. LF dále vyniká v oblasti experimentální biologie, kde je na druhém místě v počtu a kvalitě výstupů mezi všemi fakultami UK.

Zdroj: 1. LF UK

Pokud jde o mezinárodní spolupráci, 1. LF využívá patrně nejvíce mezinárodních projektů ve srovnání se všemi lékařskými fakultami UK. Mezinárodní mobilita studentů a výzkumných pracovníků 1. LF je dobře zavedená a institucionalizovaná. Počet zahraničních studentů označila rada jako uspokojivý. Seznam hostujících 11 profesorů je poměrně dlouhý a obsahuje zajímavé a respektované osobnosti. Fakulta přivádí některé vysoce produktivní a mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky, což mezinárodní rada vnímá jako dobré znamení do budoucna.

Všem skvělým fakultním badatelům a vědcům, studentům, kteří se na vědě podílejí, ale také administrativní podpoře zaměstnanců odpovědných oddělení děkanátu fakulty, jakož i jejímu vedení gratulujeme!

Autor: 1. LF UK