Mimořádná událost může přijít kdykoliv

Útok na měkké cíle, požár, hromadné neštěstí se spoustou zraněných… Mimořádná událost je reálná situace, která může zasáhnout jakékoliv zdravotnické zařízení či měkký cíl obecně, ať se jedná například o školy, prostředky veřejné hromadné dopravy či sportovní stadiony. Jak se dokážeme bránit, jaké nástroje má naše nemocnice, jsme se zeptali vedoucí Odboru kvality VFN Mgr. Lucie Mlatečkové.

„Naše nemocnice je multipavilonový areál, je tedy velice zranitelná na řadě míst. Je třeba, abychom disponovali propracovaným varovným systémem, který bude informovat o vzniklém nebezpečí napříč klinikami a ústavy. Dlouho jsme žádný efektivní nástroj včasného varování neměli k dispozici. Výstrahou pro nás byly nešťastné příklady jiných zdravotnických zařízení, například ve FN Ostrava. Střelec tehdy prošel bez povšimnutí fakultní poliklinikou a zdravotníci několik desítek minut nevěděli, co se stalo, že jsou oni i pacienti bezprostředně ohroženi na životě. Tomu jsme se chtěli vyhnout a podařilo se nám zavést dva bezpečnostní systémy.

Krizový a informační svolávací systém (KISS)
Tento svolávací a varovný systém je aplikací, kterou poskytl náš operátor, a bude využíván především při aktivaci traumaplánů jednotlivých klinik nebo k varování při situacích odpovídajících mimořádným událostem, které jsou zmíněny v havarijních plánech. Díky němu bude možné rozesílat zaměstnancům i jiným předdefinovaným kontaktům SMS zprávy, hlasové volání nebo e-maily. Vedoucí zaměstnanci nebo jimi pověření zaměstnanci vytvoří skupiny kontaktů, na které se informace budou rozesílat. KISS mohou aktivovat vedoucí zaměstnanci VFN – od managementu až po vedení jednotlivých pracovišť. Samozřejmě musí být možnost i druhé cesty: často jako první objeví nějakou nečekanou událost na svém pracovišti řadoví zaměstnanci. Ti mohou ostatní upozornit přes aplikaci Krizová zpráva.

Krizová zpráva
Jednoduchý software vyvinuli pracovníci našeho Úseku informatiky a digitální transformace. Zaměstnanci mohou v případě nebezpečí poslat ze svého počítače varovnou zprávu. Ta se otevře jako dialogové okno na ploše každého zapnutého PC přihlášeného k síti a nemizí. Každý zaměstnanec po přečtení musí dialogové okno aktivně zavřít. Samozřejmě existuje možnost zneužití této aplikace, ovšem rovnou upozorňuji, že taková situace by se řešila podle platných právních předpisů jako šíření falešné poplašné zprávy. Návod k použití je k dispozici na intranetu VFN. Žádost o organizaci individuálního školení zaměstnanců můžete zadávat přes service desk.

Cvičení pro kliniky, které mají zájem a pocit ohrožení
VFN obdržela dotaci na realizaci cvičení v rámci programu na ochranu měkkých cílů. O cvičení projevila zájem GPK, na níž je vzhledem ke zvyšující se agresivitě mezi lidmi vysoké riziko vzniku krizové situace či mimořádné události. Rizikových situací zde může nastat celá řada a lidé ze strachu o své blízké, o miminko, mohou reagovat neadekvátně. Podobně riziková jsou pracoviště chirurgie, stomatologie, ORL, psychiatrie a další, kde může být a je rizikem vedle primární diagnózy i vliv návykových látek či alkoholu, které ovlivní chování pacienta či jeho doprovodu.

Jak to může vypadat v reálu
U Apolináře jsme cvičili útok napadení nožem a střelnou zbraní (útok aktivního střelce). Námětem cvičení byla situace, kdy zdravotnický personál konfrontuje muž, kterému v porodnici zemřelo těsně po porodu dítě a jehož manželka se zhroutila. V první epizodě scénáře muž opakovaně telefonicky kontaktuje personál, později vejde přímo do budovy a dojde ke konfliktu. Zdravotnickému personálu GPK se podaří slušnou a nenásilnou formou situaci vyřešit. Útočník se ovšem vrací znovu, tentokrát ozbrojen střelnou zbraní, kterou použije. Během cvičení jsou spuštěny postupy definované v dotčeném havarijním plánu VFN pro řešení mimořádných situací, včetně částečného zapojení pracovníků bezpečnostní agentury. Útočníka zneškodní prvosledová hlídka PČR.
Nejprve proběhla instruktáž, zaměstnanci si vyslechli simulaci výhružného telefonátu a následně proběhla „akce“. Přijela reálná policejní hlídka, která zasahovala na místě. Zaměstnanci se nejdřív obávali, ale nakonec cvičení ocenili a hodnotili ho jako přínosné. Účastníci si totiž mohli prověřit vlastní reakce na výjimečnou situaci, své chování, odborníci pak s nimi rozebrali celou situaci a postup a vysvětlili chyby. Díky tomu jsme navázali i bližší spolupráci s Policií ČR, a tak bude možné cvičit i v následujícím období, primárně na klinikách, které o taktické cvičení projeví zájem.

Národní muzeum 2021
Policie ČR zorganizovala v návaznosti na předsednictví ČR v EU velké cvičení pro integrovaný záchranný systém. Jeho cílem bylo simulovat teroristický útok na čelního politika státu. Součástí akce bylo několik desítek zraněných střelnými zbraněmi, slzotvorným plynem, rukojmí, mrtví… Tuto mimořádnou událost cvičili policisté, hasiči, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a z nemocnic ta naše a FN Královské Vinohrady. Scénář stanovil organizátor cvičení, my jsme znali pouze rámcové informace. Se ZZS HMP jsme si dopředu domluvili počet pacientů, kteří budou přivezeni k nám do nemocnice, ale ten byl nakonec o šest osob překročen na celkem 18 zraněných.
Traumaplán byl aktivován ve večerních hodinách, v době, kdy na klinikách slouží pohotovostní služba, tedy omezený počet personálu. Těchto cvičení se standardně účastní 1. chirurgická klinika a KARIM. To jsou dvě kliniky, které mají hlavní roli při aktivaci traumaplánu VFN.

Několik slabých a kritických bodů
V průběhu cvičení se objevilo několik slabých míst, především v komunikaci, a to nejen mezi jednotlivými pracovišti zapojenými do cvičení, ale i se ZZS HMP. Např. byly disproporce mezi počtem zraněných přivezených reálně na příjmové místo 1. CHK a počtem ohlášených operačním střediskem ZZS na Call centrum KARIM. Poté, co nám ZZS ohlásila ukončení traumaplánu, byli v následujících minutách do nemocnice přivezeni další figuranti. Sice byli podle triage zelení, tedy lehce zranění, chodící, kteří by dostali deky, tekutiny a čekali by na ošetření, přesto je to varovný signál. V průběhu cvičení přivezla ZZS čtyři skutečné pacienty, 3 z nich byli umístěni na JIP 1. CHK. Lékaři a zdravotnický personál se zachovali naprosto profesionálně, vše zvládli a cvičení nebylo přerušeno či předčasně ukončeno. Všem zdravotnickým pracovníkům 1. CHK, KARIM a ODS patří velké poděkování za účast na tomto cvičení.
Samozřejmě se objevily i chyby, to však není negativní, můžeme a musíme je společně napravit.

Je třeba se chránit a být připravený
Cvičení nenahradí teorii. Ta může být na papíře jasná, ale ve skutečnosti se stane tolik nečekaných situací, na které je třeba reagovat. Na ně se teoreticky nedá připravit, ty je třeba zažít. Přesvědčili jsme se, že nelze improvizovat. Plán B neexistuje, všichni musí přesně vědět, jaká je jejich role. To se týká jak personálu z pracovišť primárního příjmu zasažených, tak i všech dalších klinických pracovišť, na která mohou být pacienti transportováni, ale i supportních pracovišť – pracoviště zdravotnické dopravní služby, komplementu laboratoří a zobrazovacích metod aj.
Do budoucna nabízíme všem klinikám, kde hrozí riziko vzniku mimořádných událostí a ohrožení, cvičení. Policie ČR je připravena cvičit v případě našeho zájmu a potřeby v termínu, který bude vyhovovat oběma stranám. Poskytnou své zkušenosti, služby, zaměstnance. I pro ně je zajímavé znát terén, do kterého se mohou dostat a zasahovat zde. V průběhu prvního pololetí příštího roku je možné taktické cvičení naplánovat a realizovat, proto neváhejte. Přihlásit se můžete přímo na ÚBKP, u Mgr. Zbyňka Bureše.“

Ohrožení se nás týká, nepodceňujme je a buďme připraveni se chránit.