Lékaři z neurologické kliniky podali už víc než 670 nemocným léčbu proti covidu-19

V druhé polovině listopadu 2021 bylo lůžkové oddělení pro 12 pacientů převedeno do ambulantního provozu, v němž lékaři a zdravotní sestry denně od 8 do 16 hodin podávají pacientům dle potřeby všechny v ČR dostupné preparáty: monoklonální protilátky, remdesivir a molnupiravir. Celému týmu za jejich ochotu a práci patří velké poděkování!

„Léčba je logisticky komplikovaná, protože probíhá v budově, kde se současně nachází další lůžkové oddělení, rehabilitace a chodí sem pacienti na ambulantní vyšetření,“ vysvětluje vedoucí lékař oddělení doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., a dodává: „S ohledem na malou kapacitu a dispozici oddělení je potřeba maximálně dodržovat všechna hygienická opatření. Na oddělení se při aplikaci léčby snažíme tyto covidové pacienty od sebe navzájem oddělovat podle výsledků sekvenace tak, aby se minimalizovalo riziko expozice jiné variantě covidu-19. Bohužel v současné době je výsledek sekvenace dostupný pouze u minima pacientů.“

Čísla i výsledky léčby mluví jasně
Ambulantní služby jsou poskytovány denně, tedy včetně víkendu, od 8 do 16 hodin. Ve všední dny se o provoz pracoviště starají tři lékaři a kolektiv šesti zdravotních sester a čtyř sanitářek, stejně tak veškeré víkendové služby zajišťuje výlučně neurologická klinika. K 6. únoru letošního roku zdravotnický tým na neurologii ošetřil již 670 klientů. V monoterapii aplikovali lékaři monoklonální protilátky 426 nemocným, molnupiravir v 87 a remdesivir ve 20 případech. Kombinace protilátek s molnupiravirem byla indikována u 107 klientů a remdesiviru s molnupiravirem v 30 případech. Pouze u 4 nemocných nemohla být léčba aplikovaná kvůli závažnému průběhu infekce nebo pro nesplnění indikačních kritérií.
O výběru preparátu či případně jejich kombinaci rozhoduje lékař podávající léčbu. K určujícím kritériím patří: věk, aktuální zdravotní stav, přidružená onemocnění, imunosupresivní terapie a výsledek PCR testu. „Léčbu poskytujeme i pacientům sledovaným a léčeným ve VFN či indikovaným jejich praktickými lékaři. Na základě dosavadních zkušeností můžeme říct, že všechny léčebné možnosti jsou dobře tolerovány a nezaznamenali jsme závažnou komplikaci,“ konstatuje doc. Klempíř. „Účinnost léčby klesá s prodlužující se dobou od nástupu klinických příznaků, ale podle našich informací pouze u velmi mála pacientů byla potřebná hospitalizace i přes podanou terapii. Je škoda, že je tato snadno dostupná léčba málo využívána, přestože počty nemocných jsou stále vysoké. Většinu pacientů zatím tvoří pacienti v péči naší kliniky, pacienti 1. interní kliniky či onkologické kliniky. Velmi se nám osvědčila spolupráce se Společným příjmem interně nemocných (SPIN).“

Co také vědět o poskytované léčbě?
Základními indikačními kritérii jsou například: pozitivní výsledek PCR testu/antigenního testu, věk nad 65 let, obezita, věk nad 55 let u jedinců s hypertenzí a obezitou, oslabená imunita u hematoonkologických onemocnění a transplantací, řada chronických onemocnění (ledvinová, plicní), neurologická onemocnění s dopadem na respirační funkce a mnohá další.

Monoklonální protilátka regdanvimimab (Reginkorna) se podává pouze pacientům s podezřením na variantu delta. Podání jednorázové infuze trvá 30–60 minut a pak následuje hodinové sledování pacienta. Protilátky jsou indikované do 10 dnů od začátku prvních klinických příznaků nebo pozitivity testu.

Antivirotikum remdesivir se využívá u vysoce rizikových pacientů, lék je účinný u všech variant onemocnění. Preparát se aplikuje v infuzi trvající 30–60 minut ve třech po sobě následujících dnech. Po každé dávce je nutné hodinové sledování. Pobyt na klinice se první a třetí den prodlužuje o 90–120 minut, před léčbou se provádějí laboratorní testy.

Molnupiravir (Lagevrio) je antivirotikum, které preferujeme k léčbě varianty omikron, ale je účinné i u varianty delta. Lék se podává perorálně (4 kapsle po 12 hodinách, celkem 5 dní). Preparát nemocní velmi dobře snášejí. Tato léčba je indikována nejpozději do 7 dnů od začátku příznaků nemoci.

Jak urychlit a zjednodušit přístup k léčbě
„Celý proces se urychluje a usnadňuje tím, že indikující lékař zadá lékovou žádanku v informačním systému infekčních nemocí (ISIN) nebo sepíše krátkou zprávu v IS Medea,“ vysvětluje asistent oddělení MUDr. et Mgr. Adam Tesař, Ph.D., a dodává: „Není-li toto možné, je vždy nutné pacienta vybavit K-žádankou obsahující OA, AA, FA a dobu od pozitivity testu a eventuálně další rizikové faktory (např. BMI). V případě pochybností indikující lékař může s pacientem konzultovat na telefonních kontaktech 224 965 530, 224 965 523 a ihned domluvit termín návštěvy. Pacient se může objednat i samostatně.

Doporučení pro pacienty a doprovod v den návštěvy
Dodržujte základní hygienická opatření. Pro transport do prvního patra a zpět používejte výhradně výtah. Nechoďte mimo prostory oddělení, dostavte se přesně v určený čas, zajistěte si navazující transport do domácí péče,“ vypočítává staniční sestra Bc. Andrea Fliglová jednoduchá pravidla a radí: „Přípravek pro perorální léčbu varianty omikron si po přechozí telefonické dohodě může vyzvednout rodinný příslušník.“

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy