Pronační poloha včera, dnes a zítra

Popisovat zdravotníkům, co znamená pronační poloha, považujeme za zbytečné. Vždyť výraz „pronace“ zná v dnešní době i laická veřejnost. Přesto bychom si dovolili uvést, co vše s pronační polohou souvisí: základní diagnóza – respirační selhání, počet zdravotníků k repozici, váha pacienta, čas v pronaci, typ matrace, polohovací pomůcky, antidekubitní prostředky…

Ponechání pacienta v poloze na břiše s sebou přináší mnohá rizika. Z ošetřovatelského hlediska vnímáme nebezpečí vzniku tlakových lézí v kombinaci se zvýšenou salivací, otoky podkoží nebo krvácením z dutiny ústní a nosní.
Pronační poloha není jako terapeutická intervence žádnou novinkou. Poprvé byla používána na KAR ve VFN (nyní KARIM) před 30 lety. V tomto článku jsme se rozhodli rozdělit informace týkající se pronace na tři období. Začínáme „VČERA“, tedy pohledem do krátké minulosti (březen 2020 – červen 2021). „DNES“ prezentuje současnost od září 2021 s tím, že nevíme, kdy přijde to „ZÍTRA“.

PRONAČNÍ POLOHA – VČERA (motto: „Hrdost, odvaha, výzva, chuť zachránit celý svět“)

 • Pacienti s vícečetnými tlakovými lézemi přicházejí více z jiných nemocnic – důvod? Neznalost, nedostatek informací, málo personálu, nedostačující vybavení, strach o sebe, strach o pacienta.
 • Vysílání týmů z urgentního příjmu KARIM na jiná oddělení k repozici pacienta do pronace v rámci naší nemocnice.

Prevence a léčba nejen tlakových lézí

 • Potýkáme se s krvácením z dutiny ústní u pacientů, ale během několik týdnů se nám daří na základě ověření různých prostředků najít optimální pracovní postup.
 • Provádíme prevenci, ale i léčbu tlakových lézí v predilekčních místech pomocí různých druhů polymerů, vícevrstevné polymery nejsou vždy nutností, koncentrujeme se na obličej.
 • Častěji používáme biostimulační lampu pro fototerapii zvláště v oblasti obličeje k prevenci i léčbě lézí.
 • Vzniká „Check list“ a pozitivní list pomůcek pro pronační polohu.
 • Porovnáváme naše zkušenosti a postupy se zahraničními příspěvky – statistika i typ komplikací odpovídá naší situaci.
 • Fyzioterapeut se stává konzultantem a součástí pronačního týmu.

PRONAČNÍ POLOHA – DNES (motto: „Únava, marnost, osobní zdraví, rezignace?“)

 • Předáváme zkušenosti pomocí workshopu „Pronační poloha“, který průběžně aktualizujeme.
 • Využíváme lůžka s laterálním náklonem jako další terapeutický postup. 
 • Vzniká instruktážní film: Pronační poloha u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami.
 • Dochází ke snížení incidence tlakových lézí = zkušenost nelékařů, lékařů a dalšího personálu.
 • Na oddělení je vytvořen set s pomůckami k prevenci a léčbě tlakových lézí spojených s pronační polohou.
 • Postupně se prodlužuje pronační poloha (až 3 dny), bez vzniku tlakových poškození!
 • Zdravotní potíže, únava, bolest zad a dalších částí těla u personálu…

PRONAČNÍ POLOHA – ZÍTRA (motto: „jsme připraveni na zítra se střídavými pocity ?“)

 • Podílíme se na vývoji vhodné polohovací pomůcky pod obličej.
 • Zahájili jsme vzdělávání pomocí akreditovaného kurzu zaměřeného na pronační polohu.
 • Upozorňujeme na možnost školení tzv. „manual handling“ a konceptu kinestetické mobilizace pro nelékařský personál, která snižuje riziko poškození zad, tak jak to je i v zahraničí. A rozhodně ho doporučujeme!

Co říci na závěr…
Světový den s názvem „STOP DEKUBITŮM“ je připomínán každý třetí čtvrtek v měsíci listopadu. Aktivity pořádané v tento den mají za cíl informovat zdravotnické pracovníky i laickou veřejnost o problematice dekubitů. Na MZ ČR proběhlo v ten den tradiční jednání zaměřené na prevenci, sledování a léčbu dekubitů.  Téma „pronační poloha“ se stalo významným bodem v celkově náročném programu (odkaz: https://www.mzcr.cz/stop-dekubitum-18-11-2021).
Je důležité si uvědomit, že pronační poloha není spojena pouze s obdobím Covidu-19, ale díky zkušenostem se bude v budoucnu více využívat u pacientů s respiračním selháním vzniklým z různých příčin.

UŽITEČNÉ ODKAZY VČETNĚ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU K PRONAČNÍ POLOZE NAJDETE NA INTRANETU/STRÁNKÁCH UNZP/INDIKÁTORY/POLOHOVÁNÍ PACIENTŮ. POLOHOVÁNÍ PACIENTŮ – home (sharepoint.com)

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D., Mgr. Zuzana Pražáková, Mgr. Romana Pucholtová, Dis. Marie Klatovská, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK