Prof. Jan Malík: Naše úspěchy na vědeckém poli je potřeba víc prodávat

Novým koordinátorem výzkumných skupin ve VFN se stal prof. MUDr. Jan Malík, CSc., ze 3. interní kliniky. Zeptali jsme se ho, v čem naváže na svého předchůdce prof. Jana Kvasničku z Trombotického centra VFN a jaké má plány při podpoře výzkumných projektů a studií, které vznikají na jednotlivých pracovištích naší nemocnice.

„Profesoru Kvasničkovi s kolegy se podařilo vybudovat řadu laboratoří a vědeckých skupin, které skvěle fungují už řadu let. V naší nemocnici vzniká neustále množství studií, v renomovaných časopisech se objevují vynikající práce a články, které dokumentují úroveň našich pracovišť. Máme být na co pyšní,“ uvádí prof. Malík a pokračuje: „Bohužel dosavadní dělení podpory bylo poněkud asymetrické. Další rezervu cítím mimo jiné v tom, že neděláme našim vědeckým úspěchům dostatečnou reklamu. To bych chtěl změnit: chtěl bych propojit vědecké týmy s oddělením PR a marketingu, abychom úspěchy naší nemocnice a 1. lékařské fakulty, s níž ve vědě úzce spolupracujeme, víc přiblížili širší veřejnosti.“

Jaký prostor má věda v naší nemocnici?
„Věda má ve VFN ve srovnání s některými pracovišti, které jsem měl možnost poznat, velmi kvalitní prostor a zázemí. Pozitivní roli v tom hraje Úsek pro vědu, výzkum a vzdělávání VFN, vedený prof. Pavlem Michálkem, který oblast vědeckého výzkumu v naší nemocnici koordinuje. Máme také snahu dále zlepšovat servis vědeckým pracovníkům. Roli však hraje i vnitřní struktura jednotlivých ústavů a klinik, to, kolik času a prostoru dostávají jejich lékaři na experimenty, výzkum, publikování článků… Musíme si uvědomit, že věda a výzkum je jednou z podstatných věcí, které nás odlišují od nefakultních nemocnic. Postavení VFN je v celostátním měřítku v oblasti vědy výlučné, což dokumentuje i skutečnost, že VFN je již mnoho let největším příjemcem institucionální podpory od ministerstva zdravotnictví. Tuto finanční podporu MZ ČR rozděluje mezi přibližně 20 výzkumných organizací a nemocnic v celé České republice a výše dotace závisí na množství vědecké produkce, tedy publikovaných článků, provedených klinických studií a objevů na daném pracovišti.“

 Jaké jsou první kroky, kterými podporujete další rozvoj vědy v naší nemocnici?
„Úsek pro vědu, výzkum a výuku již zahájil sérii různých kroků v podpoře vědy, například nabídl statistické a korektorské služby všem, kdo se na vědecké a publikační činnosti v naší nemocnici podílejí. Spektrum a dostupnost těchto služeb bychom rádi dále rozšiřovali pro všechny vědecky činné kolegyně a kolegy.  Usnadní jim to práci, která přináší prestiž celé naší nemocnici. Kromě toho se v současné době uvažuje o zavedení nového oddělení specializovaného na vědecký výzkum vyšší úrovně. Tento projekt vychází z iniciativy prof. Davida Cibuly z Gynekologicko-porodnické kliniky a měl by zahrnovat i podporu akademických klinických studií.“