Lékové interakce, užívání potravinových doplňků i nežádoucí účinky léků

Prvního ledna 2020 vznikla na Fakultní poliklinice VFN ambulance klinické farmakologie jako součást Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN s cílem poskytovat lékové poradenství lékařům i pacientům.

Za dobu svého fungování jsme poskytli farmakoterapeutickou intervenci již několika stovkám pacientů. Na podnět laické veřejnosti se nejvíce zabýváme lékovými interakcemi, polypragmázií, řešením nežádoucích účinků a také posouzením vhodnosti užívání potravinových doplňků a vitamínů. Další důležitou náplní této ambulance je poradenství u pacientů s polyvalentní lékovou alergií, nyní v době očkování proti COVID – 19 široké populace je toto téma velice zásadní pro celou řadu pacientů. Ve spolupráci s odbornou veřejností velice často tato ambulance řeší pacienty po chirurgickém výkonu zakončeném střevním vývodem. U těchto pacientů je nutné volbu perorálně aplikované medikace přizpůsobit změněným farmakokinetickým podmínkám. Dalším zásadním pilířem náplně této ambulance je správná volba a dávka léků u pacientů se sníženou renální a hepatální eliminací nebo u pacientů se spornou nebo relativní kontraindikací pro podání konkrétního léku. Je kladen důraz na individuální přístup a každému pacientovi je vždy navržena ta nejvhodnější dostupná alternativa. Také velice často lékaři řeší úpravy lékových forem pro podání do PEG nebo nasogastrické sondy, popř. různá specifika ředění intravenózně aplikovaných léků. V rámci této ambulantní praxe probíhá spolupráce s celou řadou klinik při úpravě medikace polymorbidních pacientů. Dále se podílí i na paliativní péči o pacienty.

V případě Vašeho zájmu o konzilium nebo objednání pacienta nás prosím Vás kontaktujte na telefonním čísle 224 96 6671 nebo na e-mailové adrese lekove.poradenstvi@vfn.cz. Členové týmu ambulance klinické farmakologie jsou MUDr. Olga Bartošová, Ph.D., MUDr. Karolína Hronová, Ph.D., doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph. D., MBA, prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph. D. a PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph. D.