Posílení duševního zdraví dětí a dospívajících

Pracovníci Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK budou v rámci tříletého projektu financovaného z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 z programu Zdraví připravovat regionální vzdělávací modul, který by měl posílit duševní zdraví dětí a dospívajících s rizikovým chováním.

Cílem projektu je zlepšit včasný záchyt duševního onemocnění u dětí a jeho dopady prostřednictvím unikátních regionálních modelů preventivních služeb. Zásadní je proto příprava, tvorba a pilotní ověření 3 specifických a individuálně připravených preventivních vzdělávacích modulů. Ty budou vycházet z konkrétní situace v regionu  i z již realizovaných preventivních aktivit v zahraničí. V projektu pracujeme s evidence-based metody, které jsou zaměřeny na předcházení vybraným duševním onemocněním u dětí a dospívajících, a to v souladu s MKN 10 v oblasti látkových a nelátkových závislostí, zneužívání látek nezpůsobujících závislost, poruch příjmu potravy a sebepoškozování jakožto symptomu posuzovaného napříč psychiatrickým spektrem.

Jak bude projekt probíhat
Vytvoříme propojenou funkční komunikační platformu, identifikujeme chybějící nástroje pro práci s cílovou skupinou (děti, dospívající, rodiče), vytvoříme základní modul odpovídající jejich principům a potřebám, provedeme školení profesionálů (pedagogických pracovníků, školních metodiků prevence, školních psychologů, pediatrů, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, příslušníků Policie ČR, kurátorů OSPODu a sociálních pracovníků) a vytipujeme další možné školitele. Moduly budou pilotně implementovány a ověřeny ve 3 odlišných lokalitách ČR – v Praze (městská část Praha 11) a ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji (bývalé okresy Orlová a Havířov). Výsledky práce s dětmi a dospívajícími chceme prezentovat odborné i laické veřejnosti.

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D, Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.